Polityka prywatności

1. Administrator danych osobowych
1.1 Administratorem danych osobowych jest Iron Mountain Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Regułach k/Warszawy pod adresem: ul. Regulska 2; 05-820 Piastów („Administrator” lub „Iron Mountain”). Z Administratorem można się skontaktować korespondencyjnie na wyżej wskazany adres, za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@ironmountain.pl lub telefonicznie: 22 75 36 143.

2. Inspektor Ochrony Danych
2.1 Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@ironmountain.pl.

3. Podstawa prawna i cel przetwarzania
3.1 Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi wymogami prawa w zakresie przetwarzania danych.
3.2 Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
3.2.1 oceny kwalifikacji do pracy na stanowisku, na które składana jest aplikacja;
3.2.2 oceny zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które składana jest aplikacja;
3.2.3 wyboru odpowiedniej osoby do pracy.
3.3 Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
3.3.1 wypełnienie obowiązku prawnego, któremu podlega Administrator (na przykład sprawdzenie uprawnienia do podjęcia pracy) – art. 6 ust. 1c RODO;
3.3.2 zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych (CV i liście motywacyjnym) w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy oraz w celach przyszłych rekrutacji – art. 6 ust 1a RODO;
3.3.3 prawnie uzasadniony interes Administratora w zakresie dokonywanej oceny kandydatów, kwalifikacji wyników ewentualnych testów sprawdzających przeprowadzanych podczas rozmowy kwalifikacyjnej w celu weryfikacji umiejętności i zdolności kandydata, niezbędnych do pracy na stanowisku, na które złożona została aplikacja – art. 6 ust. 1f RODO.

4. Obowiązek podania danych
4.1 Podanie danych osobowych, zbieranych przez Administratora na podstawie obowiązujących przepisów jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości udziału w rekrutacji.
4.2 Podanie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora jest dobrowolne i nie wpływa na proces rekrutacji.

5. Okres przechowywania danych osobowych
5.1 Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty złożenia aplikacji.
5.2 W przypadku wyrażenia zgody na przyszłe rekrutacje dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji.
5.3 Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody nie będą przetwarzane także po wycofaniu zgody.

6. Prawa podmiotów danych
6.1 W związku z przetwarzaniem danych osobowych kandydatom przysługują następujące prawa:
6.1.1 dostępu do treści danych osobowych;
6.1.2 sprostowania danych osobowych;
6.1.3 usunięcia danych osobowych;
6.1.4 ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
6.1.5 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora;
6.1.6 przeniesienia danych osobowych do innego Administratora.

6.2 Bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych to dla Administratora priorytet, jednakże w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6.3 W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda, może być ona wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
6.4 Oświadczenia o wycofaniu zgody oraz sprzeciw względem przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres mailowy: iod@ironmountain.pl.

7. Odbiorcy danych osobowych
7.1 Odbiorcami danych osobowych mogą być:
7.1.1 podmioty grupy kapitałowej Iron Mountain, kiedy jest to wymagane przez procesy globalne, sprawozdawczość całej grupy lub podejmowanie decyzji dotyczących zatrudnienia;
7.1.2 podmioty trzecie wspierające Administratora w procesie rekrutacji, przetwarzające dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

8. Przekazywanie danych osobowych poza EOG
8.1 Globalny charakter działalności Administratora oznacza, że dane osobowe mogą zostać ujawnione członkom grupy kapitałowej Iron Mountain poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”).
8.2 W przypadku przekazywania danych osobowych poza EOG, Administrator podejmuje wszelkie właściwe czynności w celu zapewnienia, że dane osobowe otrzymają taki sam poziom ochrony, jaki gwarantuje Administrator.
8.3 Administrator wdrożył odpowiednie zabezpieczenia fizyczne, techniczne i organizacyjne, których celem jest ochrona danych osobowych przed utratą, zmianą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Informację o sposobach uzyskania kopii zabezpieczeń lub miejscu ich udostępnienia można uzyskać kierując zapytania na adres mailowy: iod@ironmountain.pl.

1. Administrator danych osobowych
1.1 Administratorem danych osobowych jest Iron Mountain Polska Services sp. z o.o. z siedzibą w Regułach k/Warszawy pod adresem: ul. Regulska 2; 05-820 Piastów („Administrator” lub „Iron Mountain”). Z Administratorem można się skontaktować korespondencyjnie na wyżej wskazany adres, za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@ironmountain.pl lub telefonicznie: 22 75 36 143.

2. Inspektor Ochrony Danych
2.1 Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@ironmountain.pl.

3. Podstawa prawna i cel przetwarzania
3.1 Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi wymogami prawa w zakresie przetwarzania danych.
3.2 Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
3.2.1 oceny kwalifikacji do pracy na stanowisku, na które składana jest aplikacja;
3.2.2 oceny zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które składana jest aplikacja;
3.2.3 wyboru odpowiedniej osoby do pracy.
3.3 Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
3.3.1 wypełnienie obowiązku prawnego, któremu podlega Administrator (na przykład sprawdzenie uprawnienia do podjęcia pracy) – art. 6 ust. 1c RODO;
3.3.2 zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych (CV i liście motywacyjnym) w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy oraz w celach przyszłych rekrutacji – art. 6 ust 1a RODO;
3.3.3 prawnie uzasadniony interes Administratora w zakresie dokonywanej oceny kandydatów, kwalifikacji wyników ewentualnych testów sprawdzających przeprowadzanych podczas rozmowy kwalifikacyjnej w celu weryfikacji umiejętności i zdolności kandydata, niezbędnych do pracy na stanowisku, na które złożona została aplikacja – art. 6 ust. 1f RODO.

4. Obowiązek podania danych
4.1 Podanie danych osobowych, zbieranych przez Administratora na podstawie obowiązujących przepisów jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości udziału w rekrutacji.
4.2 Podanie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora jest dobrowolne i nie wpływa na proces rekrutacji.

5. Okres przechowywania danych osobowych
5.1 Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty złożenia aplikacji.
5.2 W przypadku wyrażenia zgody na przyszłe rekrutacje dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji.
5.3 Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody nie będą przetwarzane także po wycofaniu zgody.

6. Prawa podmiotów danych
6.1 W związku z przetwarzaniem danych osobowych kandydatom przysługują następujące prawa:
6.1.1 dostępu do treści danych osobowych;
6.1.2 sprostowania danych osobowych;
6.1.3 usunięcia danych osobowych;
6.1.4 ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
6.1.5 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora;
6.1.6 przeniesienia danych osobowych do innego Administratora.

6.2 Bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych to dla Administratora priorytet, jednakże w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6.3 W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda, może być ona wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
6.4 Oświadczenia o wycofaniu zgody oraz sprzeciw względem przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres mailowy: iod@ironmountain.pl.

7. Odbiorcy danych osobowych
7.1 Odbiorcami danych osobowych mogą być:
7.1.1 podmioty grupy kapitałowej Iron Mountain, kiedy jest to wymagane przez procesy globalne, sprawozdawczość całej grupy lub podejmowanie decyzji dotyczących zatrudnienia;
7.1.2 podmioty trzecie wspierające Administratora w procesie rekrutacji, przetwarzające dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

8. Przekazywanie danych osobowych poza EOG
8.1 Globalny charakter działalności Administratora oznacza, że dane osobowe mogą zostać ujawnione członkom grupy kapitałowej Iron Mountain poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”).
8.2 W przypadku przekazywania danych osobowych poza EOG, Administrator podejmuje wszelkie właściwe czynności w celu zapewnienia, że dane osobowe otrzymają taki sam poziom ochrony, jaki gwarantuje Administrator.
8.3 Administrator wdrożył odpowiednie zabezpieczenia fizyczne, techniczne i organizacyjne, których celem jest ochrona danych osobowych przed utratą, zmianą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Informację o sposobach uzyskania kopii zabezpieczeń lub miejscu ich udostępnienia można uzyskać kierując zapytania na adres mailowy: iod@ironmountain.pl.